Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Contributie

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Voor seizoen 2024-2025 geldt de volgende contributie:

 Senioren    
 €  424,00
 Flexibel Lidmaatschap Senioren *   
 €  279,00
 Trimhockey   
 €  251,00
 Junioren O-18/O-16/O-14
 €  353,00
 Junioren O-12
 €  303,00
 Junioren O-10/O-9    €  276,00
 Junioren O-8
 €  240,00
 G-Hockey    
 €  187,00
 Benjamins       €  173,00
 FunkyBenji    
 €  168,00
 Trainingslid O-18/O-16/O-14/O-12  
 €  195,00
 Trainingslid O-9/O-8
 €  168,00
 Top-toeslag O-18/O-16
 €    90,00
 Top-toeslag O-14/O-12  €    63,00
 Niet spelend lid     
 €  100,00
 Zaalhockey toeslag Senioren  
 €    71,00
 Zaalhockey toeslag Senioren Top    €    81,00
 Zaalhockey toeslag Top  
 €  105,00
 Zaalhockey toeslag Subtop
 €    81,00
 Zaalhockey toeslag Breedte 
 €    71,00
 Zaalhockey toeslag O-9
 €    71,00
 Zaalhockey toeslag O-8

 €    33,00
  
 
Overige kosten

HV Myra hanteert inschrijfgeld van € 50,00. Dit geldt niet voor (Funky) Benjamins.
Ieder spelend lid van HV Myra dient te spelen in het clubtenue.
In het clubhuis zijn vaak ook tweedehands clubtenues te verkrijgen.
Ook wordt verwacht dat je de juiste hockeyuitrusting hebt: een stick, een bitje, scheenbeschermers en kunstgras schoenen. Het dragen van bitje en scheenbeschermers is verplicht.

Familiekorting
Voor gezinnen/families geld een maximale contributie van € 1285 euro per gezin, exclusief de zaalcontributie en top toeslagen. 


  * Flexibel Lidmaatschap Senioren (toelichting)

Flex lidmaatschap is bedoeld voor leden die in de breedte hockeyen, waarvoor gezin/werk/full time hockey lastig te combineren valt. Dus leden die af en toe een wedstrijd willen spelen.
Team; basis moet bestaan uit 14 volwaardige leden en eventueel verder aangevuld met flex leden.

Voorwaarden van een Flex lidmaatschap:

* Speelgerechtigd voor competitie wedstrijden
* Voor alle senioren leden (behalve senioren Top)
* Maximaal 50% van de wedstrijden meespelen
* Teamtaken: 50% van een volwaardig teamlid
* Kenbaar maken voor 1 juni
* Geen restitutie achteraf.
* Controle (aantal wedstrijden en teamtaken) door aanvoerder en noteert dit.

Contributie voorwaarden
 
De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing, blessureleed, zwangerschap, reizen, werkomstandigheden, enz. een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is.  
Het lidmaatschap van HV Myra kan niet tussentijds beëindigd worden en er kan geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door genoemde omstandigheden.

Bij inschrijving voor 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving na 1 januari is de helft van de contributie verschuldigd.

Voor het treffen van een betalingsregeling kun je contact opnemen met de penningmeester via [email protected]
Het lidmaatschap van HV Myra wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.
De contributieheffing vindt plaats door onze partner ClubCollect.

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden gemeld vóór 1 mei voorafgaand aan het seizoen waarvoor men wil opzeggen per e-mail: [email protected]. Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer of coach) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.

Opzeggen na 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan in rekening worden gebracht. Bij opzegging na 1 mei, maar voor 1 juni is een bedrag van € 75,00 verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden, volgt geen teruggave van contributie. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Richtlijnen contributie bij blessureleed

HV Myra biedt de mogelijkheid om bij ernstige blessures, voor aanvang van de competitie, te lezen 1 september, het lidmaatschap alsnog om te zetten naar een trimhockeylidmaatschap, als niet per 1 mei is opgezegd.

Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij de [email protected], die het aan het bestuur voorlegt.

Bij ernstige blessure voor aanvang van de competitie, waarbij duidelijk is dat er in het hele seizoen of de eerste helft van het seizoen niet gehockeyd zal worden, kan de blessureregeling worden aangevraagd. Deze regeling geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat (trim)hockeyen.

Deze regeling houdt in:

- Het lid is de volledige contributie verschuldigd over het seizoen dat de blessureregeling is verkregen.
- Het volgende seizoen wordt er geen contributie in rekening gebracht voor het gehele gemiste seizoen.
  Wel wordt € 50,- aan administratiekosten en afdrachtskosten KNHB in rekening gebracht.
- Als het lid de eerste seizoenshelft geblesseerd is geweest dan is het volgende seizoen de helft van de contributie verschuldigd vermeerderd met  € 50,-.
- Als het lid meerdere jaren niet kan hockeyen geldt de  € 50,- ook voor de tussenliggende jaren.
- Als het lid in het volgende seizoen geen lid meer is, vindt er geen restitutie plaats.

Het lid kan alleen zelf (of de wettelijke vertegenwoordiger) de blessureregeling aanvragen (met redenen omkleed). Dit dient hij/zij vóór 1 september te doen bij de [email protected]. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke al dan niet instemt met het verzoek.

Richtlijnen contributie bij ernstige ziekte of bij zwangerschap

Leden die na de wettelijke opzegdatum ernstig ziek of zwanger blijken te zijn, waardoor het seizoen geheel of gedeeltelijk niet gespeeld kan worden, hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gedeeltelijke verrekening van de contributie, zoals boven beschreven bij blessureleed. De verrekening zal in het volgende seizoen met de contributie verrekend worden.

 

Hoofdsponsors

Instagram