Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Inschrijfformulier


Soort aanmelding
   
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
 
   
 
Vrijwilligers
 
Geen club kan bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ook Myra niet. Wij hebben die vrijwilligers ook, naast een aantal professionele krachten, nodig voor de trainingen van bepaalde elftallen. Hierdoor is het Bestuur in staat zorg te dragen voor een soepele organisatie en bloeiend verenigingsleven. Zo worden onder meer bardiensten en het fluiten van wedstrijden door alle elftallen bij toerbeurt verricht. Toch is het nodig met zekere regelmaat ouders en leden bij die organisatie te betrekken, ook al om te voorkomen dat altijd dezelfde mensen de dupe zijn. Om een idee te hebben waar Uw belangstelling naar uit gaat, wordt U vriendelijk verzocht onderstaande mogelijkheden aan te kruisen

 
   
Functies
 
o Bestuursfunctie o Barcommissie o Sponsorcommissie o Categorieleider jeugd o Technische commissie o Training e/o begeleiding jeugdteams o (Redactie) website o Onderhoudscommissie e.d. o Wedstrijdsecretariaat o Andere functie:......... o Heeft BHV of EHBO diploma o Wil graag Myra of een team sponsoren

 
   
Machtiging tot automatische incasso contributie
 
- HV MYRA hanteert met ingang van seizoen 2015-2016 een inschrijfgeld van € 50. Dit geldt niet voor (Funky) Benjamins. - Voor wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, geldt dat bij lid worden vóór 1 januari van het betreffende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd is. Bij lid worden na 1 januari van het betreffende verenigingsjaar is de helft van de contributie verschuldigd. - Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Dit kan in 1, 2 of 4 termijnen. Bij automatische incasso geldt een korting van €25,00 per seizoen. Deze wordt automatisch verrekend met de termijnen. De facturerings- en incassodata zijn: - 14 september (vanaf volgend seizoen wordt dat 23 augustus) - 23 november - 23 februari - 23 april - Indien de bank om welke reden dan ook afgeschreven gelden storneert, cq. wanneer de automatische incasso mislukt, dient het lid alsnog zorg te dragen voor betaling binnen 2 weken na factuurdatum.

 
   
Continuering van het lidmaatschap
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie ([email protected]). Opzegging dient voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. Opzeggen na 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan in rekening worden gebracht. Bij opzegging na 1 mei, maar voor 1 juni is een bedrag van € 75 verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden, volgt geen teruggave van contributie. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

 
   
Doorlopende SEPA-machtiging
 
Hieronder geeft u aan of u akkoord gaat met de machtiging tot automatisch incasso door HV Myra. Postadres HV Myra: Postbus 9019, 1180 MA Amstelveen, Nederland en ons incassant-ID is: NL78ZZZ405316290000.

 
   
   


Twitter