Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Okt
24

Uitnodiging A L V op 27 oktober en 12 november

Nieuws afbeelding

A.s. maandag 27 oktober zal de eerste ALV plaatsvinden. Hier zal zeer waarschijnlijk echter niet het benodigde quorum van 25% (ca. 350 aanwezige stemgerechtigde leden) worden behaald. Daarom kunnen er maandag geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Het quorum ligt bij de eerste ALV hoger dan bij de tweede ALV, vanwege een wijziging van de statuten die dit maal op de agenda staat.

 

 

Het quorum van de tweede ALV is 10% (ca. 140 aanwezige stemgerechtigde leden). In deze vergadering zal de uiteindelijke besluitvorming geschieden. Daarom is uw aanwezigheid vooral op 12 november a.s. gewenst. Deze ALV start om 20:00 uur en vindt plaats in het MYRA clubhuis.

 

 

Agendapunten Algemene Vergadering van 12 november


1. Opening en mededelingen


2. Vaststelling notulen vorige algemene vergaderingen d.d.20 juni 2013 en 3 juli 2014


3. Bekrachtiging besluiten verleden


Voor zover in het verleden besluiten zijn genomen zonder het vereiste quorum wordt de vergadering verzocht om deze besluiten te bekrachtigen.


4. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement

 

 
5. Jaarverslagen;

· Verslag van bestuur

· Verslag van Technische Commissie Tophockey senioren

· Verslag van Technische Commissie Senioren breedte

· Verslag van Technische Commissie Jeugdhockey

· Verslag van Hockeyschool

· Verslag van Scheidsrechterscommissie

· Verslag van het barbeheer

· Verslag van de jeugd evenementen commissie

· Verslag van de sponsorcommissie

· Verslag G Hockey

· Verslag Communicatie commissie

· Verslag business club


6. Financiële rapportage;

· Verslag van de financiële commissie

· Verslag van de penningmeester

· Bespreking van de Balans

· Staat van Baten en Lasten

· Begroting van het seizoen 2014-2015

· Voorstel contributieverhoging

· Voorstel royering lidmaatschap wegens wanbetaling


7. Toelichting waterveld


8. Update vrijwilligersbeleid


9. Doelstellingen 2014-2015 mededeling


10.Lid van verdienste/erelid


11.Décharge van het bestuur


12.Afscheid bestuur- en commissieleden


13.Verkiezing van leden van het Bestuur en Commissies


14 Rondvraag


15.Sluiting


De stukken zijn te vinden na inloggen op de website van MYRA (Club - documenten - ALV2014). De financiële stukken zijn op aanvraag te verkrijgen via de penningmeester ([email protected]).

 

Voor de goede orde nog het volgende: minderjarige leden (jonger dan 18 jaar) hebben wel spreekrecht maar geen stemrecht. Hun stem kan wel worden uitgebracht door hun wettelijke vertegenwoordiger. Verder is het mogelijk om in geval van afwezigheid een schriftelijke volmacht af te geven. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden. Deze volmachten zijn te downloaden vanaf de website.


Het Bestuur


Bijlage

Hoodsponsors

Instagram